Sau ngy 30-04-1975

 

 

 

 

 

 

 

 Trước Sau

 Tuổi Thơ

 

Cảnh Ngho

Lam Lũ

 
             
   

 

 

 

Em xa nh  trường

Chợ Lớn

Sống cng biển

 

Sản phẩn của chế độ