Vượt Qua Để Sống

   Đàn ḅ cũng phải sống, vượt qua bên kia là vùng hứa hẹn của cỏ.
 

Sau ngày 30 /4/1975. Nhà nước Cộng Sản Việt Nam bách hại và xem toàn dân như một đàn ḅ .

   
 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tâm