Trang Gio L Nh Phật

 Ngy 29 - 02 - 1970 .  Sau khi tản cư vo Nam năm1954, Vị sư gi  nhớ qu,
  nhớ cảnh, nhớ người lập cha một Cột Thủ Đức, kiến trc theo mẫu cha một Cột H Nội .Chụp vo lc 8 giờ sng, với tốc độ 125, v khẩu độ 11. Bộ ảnh phng sự nghệ thuật được lưu trữ tại Muse Franais De La Photographie .
 

Nhiếp ảnh gia Huỳnh Tm